کلاس اول

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
شنبه فارسی فارسی ریاضی ریاضی علوم فارسی
یکشنبه دینی دینی ارمنی ارمنی  تربیت بدنی تربیت بدنی
دوشنبه فارسی رایانه/سرود ریاضی علوم فارسی  فارسی
سه شنبه فارسی ریاضی فارسی فارسی هنر هنر
چهارشنبه  ارمنی ارمنی فارسی ریاضی علوم فارسی

 

 

 

کلاس دوم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
شنبه ریاضی ریاضی علوم فارسی (املا) فارسی  فارسی (انشا)
یکشنبه ارمنی ارمنی تربیت بدنی تربیت بدنی دینی دینی
دوشنبه رایانه سرود ریاضی فارسی  ارمنی ارمنی
سه شنبه هنر هنر ریاضی فارسی (املا) علوم فارسی (انشا)
چهارشنبه ریاضی فارسی (املا) ارمنی ارمنی علوم فارسی

 

کلاس سوم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
شنبه  ارمنی  ارمنی ریاضی فارسی فارسی(املا) فارسی(انشا)
یکشنبه تربیت بدنی تربیت بدنی دینی دینی  ارمنی  ارمنی
دوشنبه  فارسی فارسی سرود رایانه علوم تجربی علوم تجربی
سه شنبه ریاضی ریاضی  ارمنی ارمنی فارسی(املا) فارسی(انشا)
چهارشنبه مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی ریاضی فارسی هنر/علوم تجربی هنر

 

کلاس چهارم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
شنبه فارسی (املا) ریاضی ارمنی ارمنی علوم تجربی مطالعات اجتماعی
یکشنبه ریاضی فارسی فارسی علوم تجربی مطالعات اجتماعی فارسی (انشا)
دوشنبه ارمنی ارمنی رایانه سرود ریاضی فارسی
سه شنبه تربیت بدنی تربیت بدنی دینی دینی ارمنی ارمنی
چهارشنبه هنر  هنر/ مطالعات اجتماعی ریاضی فارسی (انشا) علوم اجتماعی فارسی (املا)

 

کلاس پنجم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
شنبه ریاضی  فارسی (املا) علوم تجربی مطالعات اجتماعی ارمنی ارمنی
یکشنبه ریاضی فارسی علوم تجربی فارسی (املا) مطالعات اجتماعی فارسی (انشا)
دوشنبه ریاضی فارسی ارمنی ارمنی سرود رایانه
سه شنبه  ارمنی  ارمنی تربیت بدنی تربیت بدنی دینی دینی
چهارشنبه ریاضی فارسی هنر/مطالعات اجتماعی هنر علوم تجربی فارسی (انشا)

 

کلاس ششم ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
شنبه ریاضی فارسی علوم تجربی فارسی (املا)  مطالعات اجتماعی فارسی (انشا)
یکشنبه  ارمنی  ارمنی ریاضی علوم تجربی تفکر و پژوهش کار و فناوری
دوشنبه دینی دینی ریاضی مطالعات اجتماعی رایانه سرود
سه شنبه  ارمنی  ارمنی هنر هنر تربیت بدنی تربیت بدنی
چهارشنبه ریاضی فارسی فارسی (انشا) مطالعات اجتماعی  ارمنی  ارمنی