١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه زبان ارمنی ادبیات فارسی ریاضیات -
یکشنبه زبان خارجی مطالعات اجتماعی علوم تجربی زبان ارمنی دینی
دوشنبه ریاضیات تربیت بدنی ادبیات فارسی -
سه شنبه کار و فناوری زبان ارمنی تفکر و سبک زندگی فرهنگ و هنر
چهارشنبه علوم تجربی عربی مطالعات اجتماعی -

 

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه  ادبیات فارسی ریاضیات زبان  ارمنی زبان ارمنی -
یکشنبه مطالعات اجتماعی علوم تجربی زبان ارمنی زبان خارجی فرهنگ و هنر
دوشنبه تربیت بدنی  ادبیات فارسی ریاضیات -
سه شنبه دینی تفکروسبک زندگی کار و فناوری زبان ارمنی
چهارشنبه مطالعات اجتماعی علوم تجربی عربی -

 

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه ریاضیات  زبان ارمنی ادبیات فارسی -
یکشنبه علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان خارجی فرهنگ و هنر زبان ارمنی
دوشنبه ادبیات فارسی ریاضیات تربیت بدنی -
سه شنبه آمادگی دفاعی کار و فناوری زبان ارمنی دینی
چهارشنبه عربی مطالعات اجتماعی  علوم تجربی -