١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه زبان ارمنی ادبیات فارسی ریاضیات -
یکشنبه زبان خارجی علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان ارمنی دینی
دوشنبه ریاضیات تربیت بدنی ادبیات فارسی -
سه شنبه علوم تجربی زبان ارمنی تفکروسبک زندگی فرهنگ و هنر
چهارشنبه کارو فناوری عربی مطالعات اجتماعی -

 

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه  ادبیات فارسی ریاضیات زبان  ارمنی زبان ارمنی -
یکشنبه مطالعات اجتماعی علوم تجربی زبان ارمنی زبان خارجی فرهنگ و هنر
دوشنبه تربیت بدنی  ادبیات فارسی ریاضیات -
سه شنبه دینی تفکروسبک زندگی علوم تجربی زبان ارمنی
چهارشنبه مطالعات اجتماعی کاروفن آوری عربی -

 

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه ریاضیات  زبان ارمنی ادبیات فارسی -
یکشنبه علوم تجربی مطالعات اجتماعی زبان خارجی فرهنگ و هنر زبان ارمنی
دوشنبه دینی ریاضیات تربیت بدنی -
سه شنبه ادبیات فارسی علوم تجربی زبان ارمنی آمادگی دفاعی
چهارشنبه عربی مطالعات اجتماعی  کاروفناوری -