١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه زبان ارمنی ادبیات فارسی ریاضیات -
یکشنبه عربی مطالعات اجتماعی علوم تجربی زبان ارمنی دینی
دوشنبه ریاضیات کاروفناوری ادبیات فارسی -
سه شنبه مطالعات اجتماعی زبان ارمنی تفکر و سبک زندگی فرهنگ و هنر
چهارشنبه علوم تجربی زبان خارجی تربیت بدنی -

 

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه  ادبیات فارسی ریاضیات زبان  ارمنی زبان ارمنی -
یکشنبه مطالعات اجتماعی علوم تجربی زبان ارمنی عربی فرهنگ و هنر
دوشنبه کاروفناوری  ادبیات فارسی ریاضیات -
سه شنبه دینی تفکروسبک زندگی مطالعات اجتماعی زبان ارمنی
چهارشنبه تربیت بدنی علوم تجربی زبان خارجی -

 

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
شنبه ریاضیات  زبان ارمنی ادبیات فارسی -
یکشنبه علوم تجربی مطالعات اجتماعی عربی فرهنگ و هنر زبان ارمنی
دوشنبه ادبیات فارسی ریاضیات کاروفناوری -
سه شنبه آمادگی دفاعی مطالعات اجتماعی زبان ارمنی دینی
چهارشنبه زبان خارجی تربیت بدنی علوم تجربی -