شنبه 21 بهمن 1396, 14:02:00
 
چرا به اعداد اعشاری احتیاج داریم؟

احتیاج به حساب اعشار از خیلی قدیم وجود داشت. ابتدا از کسر استفاده می شد ولی از زمانی که ارزش مکانی در ریاضی وارد شد نیاز به نوشتن قسمت های کوچکتر از واحد نیز انسان ها را وادار کرد تا از اعشار استفاده کنند.
ما در زندگی روزانه ازاعداد اعشار زیاد استفاده می کنیم بدون آن که به اعداد اعشاری فکر کنیم.
زمانی که می خواهیم فاصله و طول را بیان کنیم ازاعداد اعشار استفاده می کنیم. برای مثال می گوییم تا مدرسه 1,5 کیلومتر راه است. یا قد او 1,72 متر است.

 
 
 
حالا دختر عزیزم  در منزل چند مورد از کاربرد اعشار در زندگی روزمره را بنویس.بخاطر بسپار حتما راجع به مثالها  توضیح دهی.