صبحگاه زنگ اول تفریح اول زنگ دوم تفریح دوم زنگ سوم تفریح سوم زنگ چهارم
دبستان 7:30 تا 7:45 7:45 تا 9:15 9:15 تا 9:30 9:30 تا 11 11 تا 11:15 11:15 تا 12:45    
دبیرستان دوره اول 7:30 تا 7:45 7:45 تا 9:15 9:15 تا 9:30 9:30 تا 11 11 تا 11:15 11:15 تا 12:45 12:45 تا 13 13 تا 14:30