اسباب بازی 

ﺳﻪشنبه 22 آبان 1397, 22:26:00

املا 

ﺳﻪشنبه 25 ارديبهشت 1397, 10:26:00

 

دخترهای نازم این متن رابخوانید وبه پرسش ها پاسخ دهید. 

 

غازحسودی دریک باغ بزرگ زندگی می کرد.
 
غازازقیافه ی خودش راضی نبود.روزی چشمش به طاووس افتاد.ازاوخواهش کردکه دم رنگارنگش رابه اوبدهد.
 
طاووس قبول کردودم هایشان راعوض کردند.بعدغازجغدرادیدوازاوخواست که چشم هایشان راباهم عوض کنند.
 
خغدهم قبول کرد.
غارمنقارخودراهم بامنقارمرغ ماهی خوارعوض کرد.
 
بعدصدای کلاغ راشنیدوخوشش آمد.قارقارکلاغ راهم ازاوگرفت. شب شدواوبه لانه اش برگشت.امابچه هایش ازدیدن اوترسیدند.جیغ کشیدند.فرارکردندورفتند.غازفهمیدکه اشتباه کرده وخیلی ناراحت شد.

 

پرسش ها

 

-حسودیعنی چه؟

 

-چرابچه غازهاجیغ کشیدند؟

 

-حدس می زنی غازبعدازناراحت شدن چه کارکرد؟

 


                                                                                                                          دوستتون دارمsmileycheeky                                                                                                                                                    

بخوان و پاسخ بده  

دوشنبه 07 اسفند 1396, 08:54:00
پدربزرگ و مادر بزرگ در کوهستان زندگی می کنند . آنها ایرانی هستند . اما شهری که  من در آن زندگی می کنم ، کنار کوهستان است . پدر من چوپان است . او از گوسفندان مراقبت می کند . من در ایران زندگی می کنم . شهری که من در آن زندگی می کنم در یک دشت بزرگ است . پدر من در یک کارخانه کار می کند . در آن کارخانه از پنبه و نخ پارچه درست می کنند .
پاسخ بدهید :
1- پدر بزرگ و مادر بزرگ در کجا زندگی ممی کنند ؟
2 - شهری که در آن زندگی می کنی کجا قرار دارد ؟
3- پدر تو کجا کار می کند؟

موجودزنده وغیرزنده 

دوشنبه 13 آذر 1396, 11:23:00

دخترهای عزیزم موجودات زنده وغیرزنده رامشخص کنید.

                   

 

        

کتاب خواندن 

پنجشنبه 31 فروردین 1396, 07:51:00

 

 

اهمیت کتاب خواندن برای بچه ها/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/کتاب.docx

اهمیت بازی بچه ها 

پنجشنبه 31 فروردین 1396, 07:28:00

 

 

چندتوصیه برای اهمیت دادن به بازی بچه هاcheekycheekycheeky/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/1(2).docx

فارسی 

پنجشنبه 31 فروردین 1396, 07:10:00

فارسی 

پنجشنبه 12 اسفند 1395, 16:12:00

 

دخترهای خوبم بادقت جدول راکامل کنید./Data/Sites/1/uploads/news_images/files/فارسی جدول.cheekydocx

داستان 

پنجشنبه 12 اسفند 1395, 16:08:00

 

 

 

 

 

 

دخترهای گلم هرچه راکه درتصویرمی بینیدبرای مامان وباباتعریف کنید.

صفحه 1 از 2 1 2 > >>