9 

یکشنبه 28 بهمن 1397, 09:55:00 Categories: کلاس نهم

مطالب مهم و نکات کلیدی فصل سوم نهم 

جمعه 09 آذر 1397, 14:33:00

برای مشاهده مطالب مهم و نکات کلیدی فصل سوم علوم اینجا را کلیک کنید.

پاسخ سوالات فصل دوم علوم نهم 

جمعه 25 آبان 1397, 21:31:00 Categories: کلاس نهم

4- کووالانسی                5- چهار پیوند              6- نافلز                7- یونی                    8- یونی

ب)

1- درست           2- درست                 3- نادرست            4- نادرست            5-نادرست

6- درست            7- نادرست              8- درست               9- درست

ج)

1- ب               2- ب                   3- الف               4- د              5- ج            6- الف                   7- د

د)

1- ترکیبات یونی رسانای جریان برق هستند

2-الف) پیوند کووالانسی زیرا هردو نافلز می باشند

ب) 8 الکترون

3- پیوند کووالانسی 

4- الف) یون کلرید

ب) کامل بودن مدار اخر الکترونی هر اتم

5- الف) 4 پیوند کووالانسی

ب)2 الکترون

6- الف)  پیوند کووالانسی

ب) 8 الکترون

7- الف) اتم سدیم

ب)cl یک بار منفی

8- الف) پیوند کووالانسی

ب) امونیاک

9- الف) پتاسیم 

ب) کلر

10- ترکیباتی خنثی هستند

در حالت جامد رسانای جریان برق نیستند

سخت ولی شکننده هستند

در حالت محلول رسانای جریان برق میباشند

11-عبور جریان برق محلولهای یونی رسانای جریان برق هستند

12- الف) 2 الکترون

ب) کووالانسی

13- اب نمک زیرا ترکیب یونی در اب رسانای جریان الکتریکی هست

14- در کلاس چندین نمونه کشیده شده مانند سدیم کلرید

15- یکی از تفاوتها انها در رسانایی الکتریکی انهاست

 

صفحه 1 از 2 1 2 > >>