معما(برای تمام پایه ها) 

شنبه 21 بهمن 1396, 10:21:00

-یک شش ضلعی رسم کنید که همه ویژگی های زیر را داشته باشد

-خط تقارن نداشته باشد

-دقیقا دو زاویه راست داشته باشد

- مرکز تقارن داشته باشد

-سه جفت ضلع هم اندازه داشته باشد

موفقباشید

معما(برای تمام پایه ها) 

شنبه 21 بهمن 1396, 10:08:00

-یک شش ضلعی رسم کنید که همه ویژگی های زیر را داشته باشد

-خط تقارن نداشته باشد

-دقیقا دو زاویه راست داشته باشد

- مرکز تقارن داشته باشد

-سه جفت ضلع هم اندازه داشته باشد

موفقباشید

سوال  

ﺳﻪشنبه 14 آذر 1396, 11:58:00