راه هایی که به میانگین ختم می شود(مخصوص سه پایه) 

ﺳﻪشنبه 25 ارديبهشت 1397, 08:43:00

میا نگین اعداد 1و3و5و7   برابر 4 است.

میانگین اعداد4و7و10و13و16برابر10 است.

میانگین اعداد3و8و13و18برابر10.5است.

میانگین این سه دسته اعداددقیقا میانگین عدد اول وعددآخر ان اعداد است(امتحان کنید).


سوال: چه ویژگی در همه این دسته از عددها هست که میانگین ان ها به صورت به دست می آید؟

طریقه پیدا کردن ب م م وک م م قابل استفاده برای هر سه پایه 

ﺳﻪشنبه 18 ارديبهشت 1397, 11:44:00

ابتدا  اعدادیا عبارت داده شده را تجزیه میکنیم  سپس از فرمول های زیر استفاده می کنیم

 

ک م م =حاصل ضرب عوامل مشترک با کوچکترین توان *عوامل غیر مشترک

 

 ب م م=حاصل ضرب عوامل مشترک با بزرگترین توان

معما(برای تمام پایه ها) 

شنبه 21 بهمن 1396, 10:21:00

-یک شش ضلعی رسم کنید که همه ویژگی های زیر را داشته باشد

-خط تقارن نداشته باشد

-دقیقا دو زاویه راست داشته باشد

- مرکز تقارن داشته باشد

-سه جفت ضلع هم اندازه داشته باشد

موفقباشید

معما(برای تمام پایه ها) 

شنبه 21 بهمن 1396, 10:08:00

-یک شش ضلعی رسم کنید که همه ویژگی های زیر را داشته باشد

-خط تقارن نداشته باشد

-دقیقا دو زاویه راست داشته باشد

- مرکز تقارن داشته باشد

-سه جفت ضلع هم اندازه داشته باشد

موفقباشید

سوال  

ﺳﻪشنبه 14 آذر 1396, 11:58:00