ضمایر 

شنبه 26 آبان 1397, 23:12:00

فعل مضارع 

شنبه 26 آبان 1397, 22:33:00 Categories: عمومی


اسم جمع مفرد مثنی 

یکشنبه 20 آبان 1397, 11:14:00 Categories: عمومی

فعل امر 

جمعه 17 آذر 1396, 23:18:00