اطلاعات تماس

نشانی
تهران، خیابان استاد مطهری، انتهاي خيابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ١٨
 
تلفن تماس
مقطع ابتدایی :  ٨٨٩٠٥٧٧٦
مقطع راهنمایی : ٨٨٩٠٢٨٠٤
نمابر : ٨٨٩٣٥٣١٢

شماره پيام كوتاه : ۳۰۰۰۲۲۲۳۲۲۲۹۰۱

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس سمت
1 النی اراکلیان نهم رئیس شورا
2 آنی هوانسیان نهم نایب رئیس
3 آنیتا هرطونیان هشتم منشی
4 الین سرگزیانس نهم عضو اصلی
5 مردیت موسیسیان هشتم عضو اصلی

 

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس سمت
1 پولین اواکیانس پنجم رئیس شورا
2 نانور دانیال ششم نایب رئیس
3 آنائیس بیگلریان پنجم منشی
4 آله بندری پنجم عضو اصلی
5 نونه درپطروسیان پنجم عضو اصلی
6 لیا پیشیک ششم عضو علی البدل
7 آنیا بیکی چهارم عضو علی البدل