اطلاعات تماس

نشانی
تهران، خیابان استاد مطهری، انتهاي خيابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ١٨
 
تلفن تماس
مقطع ابتدایی :  ٨٨٩٠٥٧٧٦
مقطع راهنمایی : ٨٨٩٠٢٨٠٤
نمابر : ٨٨٩٣٥٣١٢

شماره پيام كوتاه : ۳۰۰۰۲۲۲۳۲۲۲۹۰۱

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس سمت
1 سرلی زرگریان نهم رئیس شورا
2 انا شاه نظری هشتم نایب رئیس
3 لیانا شاه نظری هشتم منشی
4 آنوش در هوانسیان نهم عضو اصلی
5 برندا بیگی نیان هشتم عضو اصلی
6 ماتیا داودیان هشتم عضو علی البدل
7 لیانا پیرجانلو هشتم عضو علی البدل

 

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس سمت
1 تینا قاراخانیان پنجم رئیس شورا
2 لالا وارطان پنجم نایب رئیس
3 آرینه آواکیان پنجم منشی
4 نلی مگردیچیان پنجم عضو اصلی
5 مینه حاتمیان پنجم عضو اصلی
6 پلت ساروخیان چهارم عضو اصلی
7 سرلی قابول تارویان ششم عضو اصلی