دست سازه های دانش آموزان خوب من 

شنبه 19 اسفند 1396, 11:59:00

 

 

 

 دست سازه ی کریستین

 

 

دست سازه ی پائولین

 

 

 دست سازه ی سینتیا

 دست سازه ی دورین

تصاویر پروژه های جابر دانش آموزان خوب کلاس پنجم 

دوشنبه 14 اسفند 1396, 11:12:00