آرشیو


چیدمان نیمکت ها در کلاس های درس 

چهارشنبه 31 تير 1394, 11:59:00

شورای بازگشایی مدرسه 

چهارشنبه 31 تير 1394, 11:55:00

ثبت نهایی دانش آموزان در سناد 

چهارشنبه 24 تير 1394, 11:58:00

کنترل کلیه رایانه ها  

دوشنبه 22 تير 1394, 08:33:00

تنظیم فرمهای ارزشیابی همکاران 

دوشنبه 08 تير 1394, 11:58:00

بررسی فعالیت های فرصت طلایی خرداد 

چهارشنبه 03 تير 1394, 11:57:00

آغاز نظافت مدرسه 

دوشنبه 01 تير 1394, 11:57:00

شورای بازگشایی مدرسه 

دوشنبه 01 تير 1394, 11:54:00