دبستان و دبیرستان دوره اول ارس

 

ارسالی ازدی, 1394

آرشیو


آگاهی بخشیدن به دانش آموزان 

یکشنبه 13 دی 1394, 10:38:00

انجام فعالیت های کلاسی  

یکشنبه 13 دی 1394, 10:36:00

تقدیراز دانش آموزان برگزیده  

دوشنبه 07 دی 1394, 10:34:00

برگزاری آزمونهای پیشرفت تحصیلی 

یکشنبه 06 دی 1394, 10:33:00

کارگاه آموزشی  

یکشنبه 06 دی 1394, 10:32:00

تنفیذ احکام شهرداران مدارس  

شنبه 05 دی 1394, 10:30:00

تقدیر از رانندگان سرویس  

چهارشنبه 02 دی 1394, 10:29:00
http://araks-school.ir/Blog/ViewArchive.aspx?month=10&year=1394&pageid=2&mid=2