۶۰ سالگی ارس

اطلاعات تماس

نشانی
تهران، خیابان استاد مطهری، انتهاي خيابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ١٨
 
تلفن تماس
 دبستان :  ٨٨٩٠٥٧٧٦

دبیرستان دوره اول : ٨٨٩٠٢٨٠٤
نمابر : ٨٨٩٣٥٣١٢

شماره پيام كوتاه : ۳۰۰۰۲۲۲۳۲۲۲۹۰۱

سخن بزرگان

نظرسنجی

در حال حاضر هیچ رای گیری فعال نیست.

مأموریت مدرسه

 

استراتژی مدرسه

دانش آموز مدرسه 

خبرهای مدرسه